گزیده هایی از سخنان حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها )

گزیده هایی از سخنان حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها )

خطبه معروف آن حضرت که به خطبه فدکیه معروف است دریایی از معارف اسلامی است که ترجمه های روان آن در کتابفروشی ها موجود است .علاوه بر این کتاب در کتاب های روایی نیز می توان به این روایات دست یافت:

۱ـ نـرمخـویـى در مقـابل دیگـران و احتـرام به زنـان

فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود : پیامبـراکـرم صلی الله علیه و آله و سلم فـرمـوده است:(( بهترین شما نرمخـوترین شما به اطرافیان و بزرگوارترین شما به زنان است.))[۲]

۲ـ على (ع) رهبر و پیشوا

فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود : پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:((هر که من سرپرست اویم، پس على سرپرست اوست و هر که را من رهبر اویم ، پس على رهبر اوست.))[۳]

۳ـ على (ع) بهترین داور

فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود :(( گروهى از فرشتگان درباره ی چیزى با یکدیگر مشاجره نمودند، حاکم و داورى را از بنى آدم تقاضا کردند، خداوند متعال به آنها وحى فرمود که خـودتان انتخاب کنید و آنان على ابن ابیطالب را برگزیدند.))[۴]

۴ـ علی ع داناترین و نخستین مسلمان

فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود : ((رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مـن فرمودند: شوهر تو در دانش داناترین مردم و نخستین مرد مسلمان و در بردبارى برترین مردم است.))[۵]

۵ـ کمک به فرزندان پیامبرص

فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود : پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:((هرکسى براى فردى از فرزندان من کارى انجام دهد و بر آن کار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود((.[۶]

۶ ـ على (ع) و شیعیان

فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به على علیه السلام نگریست و فرمـود:(( این شخص و پیروانش در بهشت اند.))[۷]

۷ ـ شیعه (ع) در قیامت

فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود : پیـامبـر خـدا صلی الله علیه و آله و سلم به علـى ع فـرمـود: ((اى ابـاالحسـن ، آگـاه بـاش که تو و پیروانت در بهشت هستید.))[۸]

۸ ـ پیامبر ص در جمع اهل بیت علیهم السلام

فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود : بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شدم، جامه اى را گستراند و فرمود:(( بنشین. در این وقت حسن(علیه السلام) آمد ، فرمـود: نزد مادرت بنشیـن، بعداً حسیـن (علیه السلام) آمـد. فـرمـود: با اینها بنشین. پـس على (علیه السلام) آمد . فرمود: تـو نیز با اینان بنشیـن، آن گاه اطراف جامه را گرفت و روى ما انداخت.))[۹]

۹ـ نتیجه صلوات بر زهراء(س )

فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود : رسـول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مـن گفت: ((اى فاطمه هر که بر تـو صلـوات فرستـد، خداوند او را بیـامـرزد و به مـن ، در هـر جـاى بهشت بـاشـم ملحق گـردانـد.))[۱۰]

۱۰ ـ حجاب فاطمه(س )

فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود : پیامبـر اکـرم صلی الله علیه و آله و سلم همـراه بـا مرد نابینایى به خانه فاطمه(سلام الله علیها) آمد، بلافاصله فاطمه(سلام الله علیها) خود را کاملاً پوشاند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: چرا خود را پوشاندى با ایـن که او تـو را نمى بیند؟ فاطمه (سلام الله علیها) فرمـود: اى پیامبر خدا اگر او مرا نمـى بیند، مـن که او را مى بینـم و او بوى مرا حس مى کند پیامبر اکرم فرمود: گواهى مى دهـم که تو پاره دل منى .[۱۱]

۱۱ ـ نتیجه سلام و تحیت بـر رسـول خـدا ص و دختـرش زهـراء(س )

فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود : پدرم در زمان حیاتش به من فرمود:((هـر که بـر مـن و تـو تا سه روز تحیت و سلام بفرستد، بهشت بر او واجب گـردد.))[۱۲]

۱۲ ـ پیامبر ، پدر فرزندان زهرا س

فـاطمه (سلام الله علیها ) از پیـامبـر اکـرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کـرده که فـرمـود:(( همانا خـداوند عزوجل ذریه هر یک از فرزندان مادرى را سبب ارتباط و خـویشاوندى قرار داده که به وسیله آن ذریه به او منسـوب مى شوند مگر فرزندان فاطمه که مـن سـرپـرست و خـویشـاونـد آنها هستـم (و به مـن منسـوب مـى شـونـد))).[۱۳]

۱۳ ـ خوشبخت واقعى

فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود : پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ((این جبرئیل (علیه السلام) است که مرا خبر مى دهد: همانا خـوشبخت واقعى کسـى است که على (علیه السلام) را، در زندگى ام و پس ازمرگم دوست داشته باشد.))[۱۴]

۱۴ ـ موقعیت اهل بیت علیهم السلام در نزد خدا

فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود :(( خـدایـى را حمـد و سپاس گـوییـد که به خاطـر عظمت و نـورش هر که در آسمان ها و زمیـن است به سوى او وسیله مى جـوید، و ما وسیله او در میان مخلوقاتـش و خاصان درگـاه و جـایگـاه قـدس او و حجت غیبـى و وارث پیـامبـرانـش هستیـم.))[۱۵]

۱۵ ـ دستورالعملى جامع

فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود : ((در وقتى که بستر خواب را گسترده بودم ، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر من وارد شد ، فرمـود: اى فـاطمه نخـواب مگـر آن که چهار کار را انجـام دهـى: قـرآن را ختـم کنـى، و پیامبران را شفیعت گردانى، و مؤمنیـن را از خود راضى کنى، و حج وعمره اى را به جا آورى. ایـن را فرمـود و شروع به خـواندن نماز کرد، صبر کردم تا نمازش تمام شد، گفتـم: یا رسول الله به چهار چیز مرا امر فرمودى در حالى که بر آنها قادر نیستم آن حضرت تبسمى کرد و فرمود:

چون قل هو الله را سه بار بخوانى مثل این است که قرآن را ختم کرده اى و چون بر من و پیامبران پیش از من صلوات فرستى، شفاعت کنندگان تو در روز قیامت خواهیـم بود، و چون براى مؤمنیـن استغفار کنى ، آنان همه از تو راضى خواهند شد، و چون بگـویـى: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر حج و عمره اى را انجام داده اى.))[۱۶]

۱۶ – زیان بخل

فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود : پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمـود:((از بخل ورزیدن بپرهیز، زیرا که بخل آفتى است که در شخص بزرگـوار نیست. از بخل بپـرهیز، زیـرا که آن درختـى است در آتـش دوزخ که شاخه هایـش در دنیاست و هـر که به شاخه اى از شـاخه هـایـش درآویزد داخل جهنمـش گرداند)).[۱۷]

۱۷ ـ نتیجه سخاوت

فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود : پیامبراکـرم صلی الله علیه و آله و سلم به مـن گفت:(( بـرتـو باد سخاوت ورزیدن، زیرا کـه سخاوت درختـى از درختـان بهشت است که شاخه هایـش به زمیـن آویخته است ، هر که شاخه اى از آن را بگیـرد او را به سـوى بهشت مـى کشـانـد.))[۱۸]

۱۸ ـ سحر خیزى

فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود : رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر من گذشت ، در حالى که در خواب صبحگاهى بودم، مرا با پایـش تکان داد و فرمـود:(( دختـرم بـرخیز شاهـد رزق و روزى پـروردگارت باش و از غافلان مباش . زیرا که خـداوند روزی هاى مردم را بیـن طلوع فجر تا طلـوع آفتاب تقسیـم مى کند.))[۱۹]

۱۹ ـ زمان استجابت دعا

فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود : رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:(( در روز جمعه ساعتى است که بنده مسلمان در آن وقت چیزى از خدا نخواهد مگر آن که خداوند به او عطا گرداند و آن وقتى است که نیمه خـورشید به سوى مغرب نزدیک گردد.))[۲۰]

پاورقی ها:

[۱] . اخلاق حضرت فاطمه، ص ۵۸; مسند فاطمه زهرا، ص ۵۸۵; سفینه البحار، ج ۱، ص ۲۲۹ و دلائل الامامه، ص ۱٫

[۲] . مسند فاطمه الزهراء ، ص ۲۲۱

[۳] . فـاطمه الزهـراء بهجه قلب المصطفـى ، ج ۱، ص ۲۸۵٫

[۴] . همان ، ج ۱، ص ۳۰۶

[۵] . همان، ج ۱، ص ۳۰۲

[۶] . بحـارالانوار، ج ۹۶، ص ۲۲۵

[۷] . احقاق الحق، ج ۷، ص ۳۰۸

[۸] . همان ، ج ۷، ص ۳۰۷

[۹] . فـاطمه الزهـراء بهجه قلب المصطفـى ،ج ۱، ص ۲۷۷

[۱۰] . همان ، ج ۱، ص ۲۸۷

[۱۱] . همان ، ج ۱، ص ۲۷۴٫

[۱۲] . همان، ج ۱، ص ۲۶۷

[۱۳] . فـرائد السمطین، ج ۲، ص ۷۷

[۱۴] . فـاطمه الزهـراء بهجه قلب المصطفـى، ج ۱،ص ۲۷۱

[۱۵] . همان ،ج ۱، ص ۲۶۵

[۱۶] . همان، ج ۱، ص ۳۰۴

[۱۷] . همان، ج ۱، ص ۲۶۶

[۱۸] . همان، ج ۱، ص ۲۶۶

[۱۹] . مسند فاطمه الزهراء، ص ۲۱۹

[۲۰] . همان

 

 

از این مطلب بازدید کنید

تصاویر عاشورای حسینی سال ۹۲ سامن

با سلام. ضمن آرزوش قبولی طاعات، عبادات و عزاداری های شما همشهری های عزیز بانک تصاویر …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

عبارت ریاضی را کامل نمایید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.